Начало ПРОЕКТИ FINANCE

Бъди активен

Предстоящо

...

Абонамент


Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
FINANCE ПДФ Печат Е-мейл
Обща информация
Резюме
Проектът подсили работата на националните асоциации на енергийни агенции. Малките или по-отдалечени агенции не винаги имат възможност за достъп до полезната информация от ЕС или до ценните източници на информация, създадени от други успешни агенции.
Асоциациите са полезни инструменти с цел увеличаване на комуникациите между агенциите, извличайки по този начин изгоди от взаимната работа. Проектът имаше за цел обмяна на опит и засилване на синергичния ефект в рамките на асоциациите и по-специално да улесни агенциите при търсенето на най-добри финансови мерки с цел постигане на икономическата им стабилност.
Всяка асоциация учреди национален секретариат в страната си. Той действа като национален координатор по проекта за съответната страна и връзка със останалите асоциации. Секретариатът събира информацията за работата извършена в страната и  разпространява информация, резултати и продукти от проекта до всички агенции на асоциацията.
Проектът разпространи резултатите от тази обмяна на знания чрез публикации (най-добри практики за финансиране на агенциите), електронни бюлетини, национални & международни работни срещи и информационни услуги.
Целите на проекта бяха:
  • Подсилване ролята на Националните Асоциации на енергийните агенции или да се установят принципите за създаване на такива асоциации в тези страни, в които те не съществуват.
  • Подобряване работата на Националните Асоциации чрез обмяна на информация, добри практики, съвместни проекти и т.н., в рамките на асоциациите.
  • Достъпност за широката общественост цялата налична информация относно енергийния мениджмънт създадена от Националните Асоциации.
  • ДУвеличено сътрудничеството между Националните Асоциации в Европа и по-специално сътрудничеството между настоящите членки на ЕС и новоприетите страни.
  • Получаване на максимална полза от работата на всяка Национална Асоциация, както и от сътрудничеството между асоциациите, издавайки ръководство за най-добри финансови практики, включващо анализ и оценка на механизмите, които Европейските Национални Асоциации могат да използват с цел финансова независимост.
  • Засилване на комуникацията между ЕС и Националните Асоциации.
Работни пакети
Работният план на проекта беше структуриран в 4 работни пакета, като в рамките на всеки има координация и текущи задачи, с цел по-доброто изпълнение на специфичните цели за дадения пакет.
  • РП1. Координация и управление на проекта:
Този работен пакет установи координиращи указания за проекта.
  • РП2. Учреди се на национален секретариат:
Секретариатът на всяка асоциация работи за агенциите, поддържайки по-тесен контакт с тях, пътувайки до техните централи, участвайки в техни дейности, обезпечавайки ги с информация, търсейки тяхното мнение и консултирайки ги в техния мениджмънт.
  • РП3. Събиране и публикуване на най-добри финансови практики:
Във всяка страна, всяка енергийна агенция, членуваща в асоциацията даде отчет пред националния секретариат относно финансовите си дейности, примери за успешни финансови механизми, споделя и друга полезна информация.
  • РП4. Разпространение: общо и специфично.
Задача 1: Национални конференции- срещи и финална международна конференция.
Задача 2: Бизнес План - всяка асоциация разработва Бизнес План, адаптиран към тяхната действителност, като се изучават най-малко следните аспекти: финансиране на асоциацията (квотна система, субсидии от правителствата и т.н.), годишен план за действие, стратегически план (позиция на асоцияцията по отношение на националната и на европейската политика), обучителни курсове, дейности по разпространение, общи проекти, услуги за членовете.
Задача 3: Разпространяване в рамките на енергийните агенции: широко разпространяване на услугите, които ще се оказват на агенциите.
Задача 4: Уеб сайт на проекта: http://www.eneragen.org/finance/
Последно променен на Сряда, 17 Юни 2015 09:24