Начало СТАНИ ЧЛЕН НА АБЕА

Бъди активен

Предстоящо

...

Абонамент


Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
Устав ПДФ Печат Е-мейл

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕТО “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ”

 

 

Чл. 1. Общи положения:

 

Чл. 1.1. “Асоциацията на Българските Енергийни Агенции” (АБЕА) е неправителствена организация, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ.

 

Чл.2. Наименование на Сдружението: “Асоциация на Българските Енергийни Агенции” (АБЕА), а за целите на международните контакти на същото, се използва наименованието на английски език по следния начин Association of Bulgarian Energy Agencies (ABEA).

 

Чл. 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, Община София, ул. “Оборище” 44.

 

Чл. 4. Асоциацията е сдружение с дейност в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и изпълнява дейността си в полза на своите учредители. Учредителите са юридически лица - Агенции за енергиен мениджмънт на местно и регионално ниво, учредени с финансовата и методична подкрепа на Европейската Комисия. Асоциацията не разпределя печалба. Нейната дейност като сдружение в частна полза, се осъществява в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с този Устав и с решенията на своите органи. Асоциацията ще разходва имуществото за постигане на целите и задачите на сдружението.

 

Чл. 5. Асоциацията се учредява за неопределен срок.

 

Чл. 6. Цели:

 

Чл. 6.1. Асоциацията подпомага дейността на своите членове, в това число и обединяване на усилията на учредителите при формиране на предложения, насочени към подобряване на националната и местна (общинска) нормативна база за осигуряване на устойчива енергийна политика на общините и на съответните региони, както и подпомага своите членове и обединява усилията им при участие в съвместни проекти на национално, европейско и международно/световно ниво.

 

Чл. 6.2. Поддържане на контакти с Директората по енергията и транспорта с цел прилагане на директивите на ЕС и участие в неговите инициативи на локални и регионални нива.

 

Чл. 6.3. Сътрудничество с МЕЕР, АЕЕ, МОСВ и други държавни институции при  разработка на предложения за подобряване на държавната нормативната база, отнасяща се до проблемите на устойчивото енергийно развитие, на политиката на енергийна ефективност и внедряване на ВЕИ. Сътрудничество с АЕЕ при реализирането на държавната политика по икономия на енергия, въвеждане на нови енергийни технологии и на ВЕИ.

 

Чл. 6.4. Обмен на информация и разпространение на най-добрия световен и национален опит и резултати.

 

Чл. 6.6. Подпомагане на местните органи на властта (вкл. на общини, нечленуващи в Асоциацията) по иницииране и реализация на проекти, свързани с икономия на енергия и опазване на околната среда.

 

Чл. 7. Средства за постигане на целите - изпълнение на регионално, областно и общинско ниво на дейности, дефинирани в ЗЕЕЕ (подготовка на регламентирано създаване на общински фонд за енергийна ефективност, създаване на общинска база данни за потребяваната енергия и енергийната ефективност, разработка на местни и регионални програми и нормативи за енергийна ефективност и за приложение на ВЕИ, развиване на международните контакти с цел трансфер на нови технологии и реализиране на съвместни проекти с местни бизнес организации и партньори от ЕС и други водещи страни).

 

 

Чл. 8. Предмет на дейност на Асоциацията е извършване на проучвания, иницииране и разработка на проекти, нормативни актове и стандарти, извършване на анализи, консултации и програми в областта на енергийния мениджмънт, енергийната ефективност и опазването на околната среда, както и прилагането на екологично чисти енергийни технологии, извършване на обучение, издаване и разпространение на информационни материали, свързани с енергийния сектор, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, отнасяща се до проблемите на енергийната ефективност и околната среда.

 

Чл. 9. Членство:

 

Чл. 9.1. Членове - учредители на Асоциацията са юридически лица с нестопанска цел -  Агенции за енергиен мениджмънт на местно и регионално ниво, учредени с финансовата и методична подкрепа на Европейската Комисия.

 

Чл. 9.2. Членството в Асоциацията е в две категории: редовни и асоциирани членове.

 

Чл. 9.3. Допуска се приемането на нови членове на сдружението, регистрирани по ЗЮЛНЦ, работещи в сферата на енергийния мениджмънт, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и защитата на околната среда, по законоустановената процедура в ЗЮЛНЦ.

 

Чл. 9.4. Приемането на нови членове става от Общото събрание с
квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите, по предложение на Управителния Съвет. Предварително кандидатите подават писмено заявление до УС, в което декларират, че приемат Устава на Асоциацията, както и документи, удостоверяващи изискванията за членство на ч л. 9.2.

 

Чл. 10. Редовните членове на Асоциацията имат следните права:

 

Чл. 10.1. Да избират и да бъдат избирани в управителните органи.

 

Чл. 10.2. Да участват в цялостната дейност на Асоциацията. Да получават информация за дейността на същата и нейните органи.

 

Чл. 10.3. Да гласуват при взимане на решения на Общо събрание на асоциацията.

 

Чл. 11. Редовните и асоциираните членове имат права:

 

Чл. 11.1. Да се ползват от имуществото и от резултатите на дейността на
Асоциацията, съответстващи на този Устав.

 

Чл. 11.2. Да участват в организирани прояви и инициативи, подготвени от
Асоциацията.

 

Чл. 11.3. Да напускат Асоциацията свободно и по съвест.

 

Чл. 12. Редовните членовете на Асоциацията са задължени:

 

Чл. 12.1. Да правят парични вноски: встъпителна вноска и годишен
членски внос, определени от Общото събрание.

 

Чл. 13. Редовните и асоциираните членове са задължени:

 

Чл. 13.1. Да спазват Устава на Асоциацията.

 

Чл. 13.2. Да изпълняват решенията на Общото събрание.

 

Чл. 13.3. Да оказват съдействие за осъществяване на решенията на органите, взети в съответствие с този Устав.

 

Чл. 13.4. Да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят.

 

Чл. 14. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 

Чл. 15. Всеки член може да преминава от категория редовен член в асоцииран и обратно, според изпълнението на чл. 12.1.

 

Чл. 15.1. Редовно членство в Асоциацията се придобива, ако е платен редовен членски внос за съответната година до датата на редовно Общо Събрание. При неизпълнение на това условие към датата на Общото Събрание неплатилите членове автоматично придобиват статут на асоциирани.

 

Чл. 15.2. За членовете на АБЕА, приети преди настоящото изменение на Устава, редовно членство се придобива ако до датата на провеждане на Общо Събрание са внесли членския си внос в Асоциацията за настоящата и предходната (преди настоящото изменение на Устава – 2006-та) години.

 

Чл. 15.3. При подаване на молба за членство в Асоциацията, Управителния съвет има право ако одобри кандидатурата и да приеме организацията като асоцииран член до датата на следващото Общо събрание. На самото Общо събрание се взима окончателно решение за потвърждаване или отхвърляне на съответното членство.

 

Чл. 16. За задълженията на Асоциацията членовете отговарят до размера на предвидените в Устава имуществени вноски.

 

Чл. 17. Членството се прекратява :

 

Чл. 17.1. С едностранно волеизявление - с писмено тримесечно предизвестие до Управителния съвет. УС се произнася по подаденото предизвестие и го внася в ОС за решение.

 

Чл. 17.2. С обявяване в несъстоятелност или ликвидация на членовете на Асоциацията.

 

Чл. 17.З. С изключване. Изключването става с решение на Общото събрание по предложение на УС или по предложение на 1/3 от членовете на ОС в следните случаи:

-   при прояви, злепоставящи интересите на Асоциацията.

-   при груби нарушения на Устава.

 

Чл. 17.4. При отпадане в следните случаи:

-  поради невнасяне на установените имуществени вноски /членски внос и встъпителна вноска/ за повече от една година.

- системно неучастие в дейността на Асоциацията, констатирано от
протоколите за участие и други документи, удостоверяващи това.

 

Чл. 17.5. С прекратяване на Асоциацията.

 

Чл. 18. Решенията за прекратяване на членство се взимат от ОС с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

 

Чл. 19. При прекратяване на членство не се връща внесеният   вече членски внос.

 

Чл. 20. Органи на управление на Асоциацията:

 

Чл. 20.1. Върховен орган на АБЕА е Общото събрание.

 

Чл. 20.2. Оперативен управителен орган е Управителният съвет. Състои се от 3 члена.

 

Чл. 21. Общо Събрание:

 

Чл. 21.1. Състои се от официално упълномощени представители на всички членове.

 

Чл. 21.2. Компетентност на редовните членове в Общото Събрание:

 

1. Изменят и допълва Устава.

 

2. Приемат Правилник за дейността на Управителния Съвет и други вътрешни актове.

 

3. Избират и освобождават членове и Председател на Управителния Съвет и Контрольор, както и определят възнаграждението им.

 

4. Приемат и изключват членове по предложение на Управителния Съвет.

 

5. Утвърждават решенията на Управителния Съвет за участие в други организации.

 

6. Вземат решения за прекратяване на сдружението.

 

7. Определят основните насоки и програмата за дейност на сдружението.

 

8. Приемат бюджета на сдружението и отчета за дейността на Управителния Съвет .

 

9. Вземат решения относно размера на годишните вноски /членски внос/ за редовните и асоциираните членове.

 

10. Отменят решенията на Управителния Съвет, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

 

Чл. 21.3. Представителите на асоциираните членове на асоциацията имат съвещателна роля в ОС на АБЕА (участват в дискусиите и могат да дават предложения за работата на асоциацията).

 

Чл. 22. Общо Събрание се свиква от Управителния Съвет на сдружението.

 

Чл. 23. Една трета от редовните членове на сдружението имат право да поискат Управителния Съвет да свика Общо Събрание и ако той не направи това в месечен срок от датата на поискването, събранието се свиква от съда. Общото Събрание се свиква с покана, която съдържа: дневен ред, дата, час и място за провеждане на Общото Събрание. Поканата се изпраща до членовете 20 дни преди датата на ОС с препоръчано писмо с обратна разписка по пощата. След потвърждаване за получаване на поканата, материалите за дневния ред са налични при поискване от членовете.

 

Чл. 24. Общото Събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, се отлага с един час по-късно и се счита за редовно, ако присъстват поне трима от редовните членове. Кворумът се установява от председателстващия събранието, който се избира от присъстващите членове на Общото Събрание, заедно със секретаря-протоколчик.

 

Чл. 25. Всеки редовен член на сдружението има право на един глас. Решенията но Общото Събрание се вземат с обикновено мнозинство 50%+1 от присъстващите, освен промените в Устава, решенията за преобразуване или прекратяване на сдружението и приемането и изключването на нови членове. Тези решения се вземат с квалифицирано мнозинство две трети от присъстващите.

 

Чл. 26. За всяко заседание на Общото Събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия и лицето, изготвило протокола.

 

Чл. 27. Управителен Съвет:

 

Чл. 27.1. УС се състои от 3 /трима/ члена в състав Председател, Заместник-председател и член. Членовете на УС са представители на различни редовни членове на Асоциацията.

 

Чл. 27.2. УС се избира от ОС за срок от 3  / три / години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани от ОС.

 

 

Чл. 27.3. ОС избира контрольор, който следи за законосъобразността на взетите решения от УС и финансовата дейност на Асоциацията и внася съответен доклад пред ОС на сдружението.

 

Чл. 27.4. Контрольорът участва в заседанията на УС със съвещателен глас.

 

Чл. 28. УС е колективен орган, който определя обема на представителната власт на членовете си.

Председателят на УС ръководи дейността й, с оглед изпълнението на нейните цели и решенията на ОС.

Председателят   на   УС   представлява  Асоциацията   пред   външни организации, ведомства и лица. По определени въпроси той може да упълномощава за представителство и членовете на УС.

Заместник-председателят представлява Асоциацията в отсъствието на Председателя на основата на съответно решение на УС и пълномощно.

Управителният Съвет:

 

1. Разпорежда се с имуществото на сдружението.

 

2. Подготвя и внася в Общото Събрание проект за бюджет и отчет за дейността на сдружението.

 

3. Взема решения по всички въпроси, касаещи управлението на сдружението, освен тези, които са от компетентността на Общото Събрание, предвидени в настоящия Устав.

 

Чл. 29. Заседанията на УС се свикват от Председателя не по-малко от веднъж на три месеца.

 

Чл. 30. Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината членове на Управителния Съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка и се прилагат изцяло разпоредбите на чл. 32 на ЗЮЛНЦ.

 

Чл. 31. УС взема решение с мнозинство от присъстващите.

 

Чл. 32. Членовете на УС носят солидарна отговорност за действията си.

 

Чл. 33. Имущество:

 

Чл. 33.1. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона. Сдружението може да изразходва имуществото и да осъществява дейност, доколкото последната е насочена към реализиране на целите, поставени от сдружението.

 

Чл. 33.2. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в предмета на дейност, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

 

Чл. 33.3. Имуществените вноски на членовете се определят по вид, размер и начин на внасяне от ОС.

 

Чл. 34. Преобразуване: Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел, което става с единодушие на ОС.

 

Чл. 35. Прекратяване: Сдружението се прекратява:

-   По решение на ОС.

-   По решение на съда.

 

Чл. 36. При прекратяване на сдружението се извършва и ликвидация, за която се прилагат решенията на ОС. Ако ОС не е взело решение за разпределяне на имуществото, останало след ликвидация, то се разпределя между членовете, съобразно направените от тях имуществени вноски.

 

Чл. 37. Членовете на сдружението отговарят за задълженията на последното само до размера на имуществените си вноски.

 

Чл. 38. Преходни и заключителни разпоредби:

 

Чл. 38.1. Този Устав е изменение на приетия на Учредително Събрание за създаване на Асоциация на Българските Енергийни Агенции – АБЕА, проведено на 10.01.2003г. в гр. София.

 

Чл. 38.2. За всичко, неупоменато в настоящия Устав се прилагат съответно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

Този Устав е приет на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции – АБЕА, проведено на 13.04.2007г. в гр. София.

 

За неуредени в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 

 

 

 

Проекти

Банер