Home NEWS Проведе се работна среща "Политики за енергийна ефективност"

Calendar

...

Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
Проведе се работна среща "Политики за енергийна ефективност" PDF Print E-mail
Written by Милена Агопян   
Thursday, 14 September 2017 00:00
There are no translations available.

Работна среща "Политики за енергийна ефективност", проект Publenef

На 12 и 13 Септември 2017г се проведе първата работна среща по проекта Publenef  с българските заинтересовани страни в гр. София. На срещата присъстваха:
- представители на местнир власти- Асоциация на Родопските общини и Националното сдружение на общините в Република България;
- предтсавители на енергийните агенции
- предтсавители на бизнесорганизации и фирми.

Основни теми бяха:

Панел 1- Енергийна ефективност в индустрията

В този панел бяха направени следните презентации:

- Мерки за повишаване на енергийната ефективност на промишлеността (проект EU-MERCI) - Вера Генадиева, Експерт, Черноморски изследователски енергиен център
- „Проект START2ACT – дейности за подпомагане на малки фирми в областта на енергийната ефективност“ - д-р инж. Здравко Георгиев, Изпълнителен директор на СОФЕНА
- Natureef: клъстърно сътрудничество за енергийна и ресурсна ефективност - Петър Кисьов, Клъстер „Зелена синергия“
- TRACE-KEI – Възможности за повишаване качеството на управление на клъстери - Даниела Костова, Клъстер „Зелена синергия“
- Осигуряване качеството на твърдите биогорива и компоста чрез устойчиво развитие на услугите на специализираната Лабораторията за изпитване към Енергийна агенция – Пловдив - Елка Пискова, Ваня Запрянова, Енергийна Агенция - Пловдив

Панел 2- Енергийни и ефективни практики за устойчиво развитие

В рамките на този панел с презентацията"Устойчиви европейски практики, политики и инструменти за енергийна ефективност" бяха представени добритe европейски практики, предоставени от партньорите в консорциума на проекта Publenef, както и различни инструменти за енергийна ефективност.

Милена Агопян от Асоциацията на Българските Енергийни Агенции представи Пътна карта за енергийни спестявания от сектор "Жилищни сгради", реализирана в България по проект Publenef.

Лияна Аджарова, председател на АБЕА, представи възможностите за интегриране на пътната карта за енергийни спестявания към общински програми, планове и стратегии. Беше демонстриран и такъв успешен пример- интегриране на пътната карта в План за устойчиво енергийно развитие.


Панел 3- Енергийно - ефективни услуги, управление и политики

В рамките на този панел бяха представени следните теми:

- Въвеждане на критерии за качество на енергийно-ефективните услуги (проект QualitEE) - Д-р Люлин Радулов, Управител, Черноморски изследователски енергиен център
- Как да оценяваме ефекта от мерките за енергийна ефективност (проект IN-BEE) - Арх. Евелина Стойкова, Управител, Енергиен център София
- Партньорства на МСП за предлагане на стандартизирани договори с гарантиран резултат (проект EPC+) - Ангел Николаев, експерт, Черноморски изследователски енергиен център
- Оценка на влиянието на пречките пред енергийната ефективност и на възможностите за преодоляването им (проект HERON) , Ангел Николаев, Експерт, Черноморски изследователски енергиен център

Панел 4- Енергийна ефективност в сгради
В рамките на този панел бяха представени идеите за нулеви енергийни болници на Балканите и интелигентен енергиен мениджмънт в дома.

Панел 5- Обучения на инсталатори

Бяха представени възможностите за повишаване на знанията и уменията на инсталатори:

- Продължаващо професионално обучение на инсталатори на геотермални и слънчеви системи (проект GSS-VET)
Арх. Евелина Стойкова, Управител, Енергиен център София
- Обучение за електротехници относно интелигентни решения за управление на енергията в домакинствата по проект SMARTEL. Други дейности на СОФЕНА за обучение и повишаване на капацитета на общински служители
Д-р инж. Надя Николова-Деме, Председател на УС на СОФЕНА

Панел 6- Устойчив транспорт
Ина Карова от Енергийна Агенция Пловдив представи иновативни технологии и подходи за проследяване и моделиране на велосипедните и пешеходните потоци-  Представяне на проект TRACE

Панел 7- Интелигентни градове, устойчиви общности


В рамките  на този панел бяха изнесени следните презентации:

-„Енергоефективни и екологични критерии при публичните инвестиции – европейки и национални политики. Практиките по прилагане на зелени поръчки в България“, Бл. Станчев, Парламентарен секретар на НСОРБ
- Създаване на структура за пълно обслужване на проекти за енергийна ефективност в Родопския регион - проект Rhodoshop, Златка Николова, Асоциация на родопските общини
- Финансиране на общински проекти за устойчиво развитие - резултати от проект CITYnvest, Иванка Панделиева-Димова, Енергиен център София
- Сътрудничество между европейски градове за устойчиво развитие – проект SmartEnCity, Иванка Панделиева-Димова, Енергиен център София


Работната среща завърши с дискусия по представените теми.
Last Updated on Wednesday, 25 October 2017 15:58